CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCT CATEGORY
   
 
PROMOTION สินค้าโปรโมชั่น
     สินค้าโปรโมชั่น PROMOTION
 
 
WORKING ZONE โซนทำงาน
     โต๊ะทำงาน
     ตู้เอกสาร
     เก้าอี้สำนักงาน
     พาร์ติชั้นและมินิสกรีน
 
 
MEETING ZONE โซนประชุมสัมมนา 
     โต๊ะประชุม
     โต๊ะสัมมนา
     เก้าอี้เล็คเชอร์
 
 
STORAGE ZONE โซนจัดเก็บสิ่งของ 
     ตู้ล็อคเกอร์
     ตู้จดหมาย
     ตู้เสื้อผ้า
     ตู้ยา
     ตู้แพนทรี (Pantry)
     ตู้รองเท้า
     ชั้นวางของ
 
 
RECEPTION ZONE โซนรับแขก
     เคาน์เตอร์
     ชุดรับแขก
     โต๊ะกลางสำหรับโซฟา
     เก้าอี้แถว
 
 
GENERAL ZONE โซนอเนกประสงค์
     โต๊ะอเนกประสงค์
     เก้าอี้
     ชุดโต๊ะแคนทีน
     อุปกรณ์เสริมและอะไหล่
 
 
SAFES ZONE โซนตู้เซฟนิรภัย
     ตู้เซฟนิรภัย
     กล่องอเนกประสงค์
     กล่องใส่กุญแจ
   
 
ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 3 ตอน (ขนาดมาตรฐาน)
 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 03C3
3 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,000 บาท
 

SALE 3,990 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 06C3
6 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,600 บาท
 

SALE 4,290 บาท รวมVAT

แถมฟรี ตู้แบบไม่มีประตู
JOHNNY SPACE
ขนาด W120xD40xH90cm.
มูลค่า 1,990 บาท
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 09C3
9 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 9,600 บาท
 

SALE 4,790 บาท รวมVAT

แถมฟรี ตู้แบบไม่มีประตู
JOHNNY SPACE
ขนาด W120xD40xH90cm.
มูลค่า 1,990 บาท
 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 12C3
12 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 10,000 บาท
 

SALE 4,990 บาท รวมVAT

แถมฟรี ตู้แบบไม่มีประตู
JOHNNY SPACE
ขนาด W120xD40xH90cm.
มูลค่า 1,990 บาท
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 15C3
15 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 10,800 บาท
 

SALE 5,390 บาท รวมVAT

แถมฟรี ตู้แบบไม่มีประตู
JOHNNY SPACE
ขนาด W120xD40xH90cm.
มูลค่า 1,990 บาท
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 18C3
18 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 11,200 บาท
 

SALE 5,590 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 33C3
33 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
SALE
PRICE
 
ปกติ 15,000 บาท
 

SALE 7,490 บาท รวมVAT

แถมฟรี ตู้แบบไม่มีประตู
JOHNNY SPACE
ขนาด W120xD40xH90cm.
มูลค่า 1,990 บาท
 
 
ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 1 ตอน
 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 01C1
3 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 5,600 บาท
 

SALE 2,790 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 02C1
6 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 6,600 บาท
 

SALE 3,290 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 03C1
9 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 7,200 บาท
 

SALE 3,590 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 04C1
12 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 7,400 บาท
 

SALE 3,690 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 05C1
15 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 7,600 บาท
 

SALE 3,790 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 06C1
18 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 8,200 บาท
 

SALE 4,090 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 11C1
33 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 11,200 บาท
 

SALE 5,590 บาท รวมVAT

   
 
ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 2 ตอน
 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 02C2
3 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 6,800 บาท
 

SALE 3,390 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 04C2
6 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 7,800 บาท
 

SALE 3,890 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 06C2
9 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 8,400 บาท
 

SALE 4,190 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 08C2
12 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 8,600 บาท
 

SALE 4,290 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 10C2
15 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 9,200 บาท
 

SALE 4,590 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 12C2
18 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 9,800 บาท
 

SALE 4,890 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 22C2
33 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 14,000 บาท
 

SALE 6,990 บาท รวมVAT

   
 
ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 4 ตอน
 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 04C4
3 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 16,400 บาท
 

SALE 8,190 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 08C4
6 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 18,400 บาท
 

SALE 9,190 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 12C4
9 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 19,600 บาท
 

SALE 9,790 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 16C4
12 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 20,000 บาท
 

SALE 9,990 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 20C4
15 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 20,800 บาท
 

SALE 10,390 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 24C4
18 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 22,000 บาท
 

SALE 10,990 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 44C4
33 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 32,800 บาท
 

SALE 16,390 บาท รวมVAT

   
 
ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 5 ตอน
 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 05C5
3 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 22,000 บาท
 

SALE 10,990 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 10C5
6 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 23,600 บาท
 

SALE 11,790 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 15C5
9 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 24,800 บาท
 

SALE 12,390 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 20C5
12 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 25,200 บาท
 

SALE 12,590 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 25C5
15 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 26,400 บาท
 

SALE 13,190 บาท รวมVAT

ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 30C5
18 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 27,600 บาท
 

SALE 13,790 บาท รวมVAT

 
ตู้ล็อคเกอร์จอห์นนี่ JOHNNY 55C5
33 ประตู กุญแจล็อคแยกอิสระจากกัน
แบรนด์ : gogoboy โกโกบอย
PRO
PRICE
 
ปกติ 39,200 บาท
 

SALE 19,590 บาท รวมVAT

   
 
 
 
รายละเอียดและเงื่อนไข
1. สินค้าที่ร่วมรายการเป็นสินค้าใหม่ 100%
2.ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% แล้ว
3. ค่าจัดส่ง
3.1 ในเขตกรุงเทพฯ จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
3.2 ปริมณฑล ซื้อครบ 3,000 บาทส่งฟรี / ถ้าไม่ถึง ค่าจัดส่ง 200 บาท ต่อเที่ยว
4. สินค้าเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน
5. การชำระเงิน สามารถโอนบัญชี หรือ ชำระเงินปลายทางได้
6. การรับประกัน
6.1 ตู้เอกสารเหล็ก 5 ปี
ุ6.2 เก้าอี้สำนักงาน 1 ปี
 
 
 
 
 
 

 

 
     
 
 
       
เกี่ยวกับเรา บริการลูกค้า ดาวน์โหลด
ได้รับการตรวจสอบโดย
แนะนำบริษัท วิธีการสั่งซื้อ SRISOPON CATALOG
ประวัติความเป็นมา นโยบายการจัดส่ง SRISOPON PROMOTION CATALOG
เหตุผลว่าทำไมต้องเรา นโยบายการรับประกัน ตัวอย่างสีเมลามีน
เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ ส่วนลดสุดคุ้ม ตัวอย่างสีพาร์ติชั่นและมินิสกรีน
นโยบายความเป็นส่วนตัว สินค้าโปรโมชั่น แผนที่
รายชื่อลูกค้าอ้างอิง การชำระเงิน  
ติดต่อเรา วัสดุในการผลิต  
     
       
 
แบรนด์สินค้าที่เราจำหน่าย
 
 
ช่องทางการชำระเงิน
               
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015