Our Store Since 1976  |    เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.
CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
SALE POLICY เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ
 
     
>>>  แนะนำบริษัท  
>>>  ประวัติความเป็นมา  
>>>  เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกเรา  
>>>  เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ  
>>>  นโยบายความเป็นส่วนตัว  
>>>  รายชื่อลูกค้าอ้างอิง  
>>>  ติดต่อเรา  
 

 

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติต่อ
ลูกค้าทุกท่านโดยเสมอภาค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขประการใดประการหนึ่ง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้าที่เสนอขายในเว็บไซต์ www.srisopon.com / SRISOPON CATALOG และช่องทางการขายอื่นของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการยกเลิกการผลิต เลิกการนำเข้า เปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบหรือสีของสินค้า หรือความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล รูปภาพ ขนาด สี คำอธิบาย ราคา ส่วนลด ของสินค้าอันมีผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อ การใช้งานและคุณภาพของสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนไปจากคุณภาพเดิม
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติในการใช้งาน และใกล้เคียงกับสินค้าเดิมเพื่อนำมาจำหน่ายทนแทนสินค้าเดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

การจัดส่งสินค้า
กำหนดการในการจัดส่งสินค้าที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ถือเป็นระยะเวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจรติดขัด ภัยธรรมชาติ การก่อการจราจล รวมถึง กรณีที่สินค้าคงคลังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อไม่ว่าจะมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ กำลังการผลิต หรือระยะเวลาการนำเข้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้าโดยประมาณให้ทราบ แต่บริษัทไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดส่งล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น

การเปลี่ยนสินค้าและรับประกันสินค้า
บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน หรือรับประกับสภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือการจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นสินค้าประเภทสั่งผลิตขึ้นพิเศษ ที่มีรายละเอียด ส่วนประกอบ ลักษณะ รูปทรง ขนาด หรือสีของสินค้าที่แตกต่างไปจากสินค้าปกติที่บริษัทฯ จำหน่าย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่พร้อมจำหน่าย สภาพพร้อมจำหน่าย หมายถึง สินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเสียหาย โดยสินค้าอยู่ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ จัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า โดยมิใช่สาเหตุตามข้างต้น ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกอบติดตั้ง ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเปลี่ยนสินค้า และสินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจำหน่าย ตามข้อกำหนดข้างต้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้าตามกรณี

การรับประกันสินค้า
สินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซต์ www.srisopon.com / SRISOPON CATALOG และช่องทางการขายอื่นของบริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันและระยะเวลาในการรับประกันตามที่แบรนด์สินค้านั้นๆ เป็นผู้กำหนด โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน ตัวแทนติดต่อระหว่างลูกค้ากับเจ้าของแบรนด์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกัน

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การขาย ชำระเงิน การบริการ การรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการยกเลิกการขาย ให้กับผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ ย่อมทำการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบที่สุด

การชำระเงิน
ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการตามระยะเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบ หรือเงื่อนไขที่ระบุก่อนการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯได้ส่งสินค้าให้ลูกค้า หากเกิดการล่าช้าในการชำระเงิน บริษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามหลักการคำนวณดอกเบี้ย ของยอดเงินค้าชำระ (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดขณะนั้น) จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินค้างชำระจนครบจำนวน โดยเริ่มคิดค่าดอกเบี้ยทั้งก่อนและหลังศาลมีคำตัดสิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ ปฏิเสธ เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกระยะเวลา ในการให้สินเชื่อชำระเงินค่าสินค้า หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามระยะเวลาชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ

ภาพสินค้า ข้อมูลสินค้า รายละเอียดอื่นๆทั้งหมดใน www.srisopon.com / SRISOPON CATALOG และช่องทางการขายอื่นของบริษัทฯ

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย หากผู้ใดนำไปเผยแพร่ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด ต้องได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เท่านั้น

 
     
 
 
 
       
สินค้า บริการลูกค้า เกี่ยวกับเรา
ได้รับการตรวจสอบโดย
โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์ นโยบายการจัดส่ง แนะนำบริษัท
ตู้และชั้นวางของ นโยบายการรับประกัน ประวัติความเป็นมา
เก้าอี้และโซฟา การชำระเงิน เหตุผลว่าทำไมต้องเรา
ฉากกั้นพาร์ติชั่น   รายชื่อลูกค้าอ้างอิง
ตู้เซฟนิรภัย   ติดต่อเรา
อุปกรณ์เสริม    
     
     
       
 
 
แบรนด์สินค้าที่เราจำหน่าย
 
 
ช่องทางการชำระเงิน
               
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015